วันวิทยาศาสตร์ปีนี้ทางกลุ่มสาระวิทย์ฯ มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย หลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมหน้ากากรีไซเคิล กิจกรรมโยนไข่ กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมการแสดง Science Show โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาร่วมกิจกรรมด้วย โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด รู้จักแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี