บุคลากร

นายสรศักดิ์ สีตาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Facebook

 

หัวหน้างาน

นางสาวสาคร ทุมพร
หัวหน้างานวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Facebook
นายบุญเพ็ง จำปานวน
หัวหน้างานการเงิน / หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายทองคำ เพ็ชรหงษ์
หัวหน้างานบุคลากร / หัวหน้ากลุ่สาระภาษาต่างประเทศ
Facebook
นางสาวอรวรรณ ศรีบุญเพชร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Facebook

 

บุคลากรครู

นางสาวสาคร ทุมพร
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Facebook
นางสาวสุภัค เทพสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Facebook
นางศุจิรัตน์ มะลากัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Facebook
นายโณทัย ชาบุญมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Facebook
นางวรา หาญบัวแก้ว
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Facebook
นางอุมาพร จารย์รัตน์
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Facebook
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Facebook
นางวันเพ็ญ อัฒจักร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเอกสิทธิ์ มาบอบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
FacebookYouTube
นางวัลภา สุขเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางพณมวัลย์ นาวารีย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Facebook
นายธนิตศักดิ์ นิลผาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี