พระราชสมภพ 

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภูมิพลมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า กรมหลวงสงขลา นครินทร์ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระราชสมภพเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ เมืองเคมบริค์จมลรัฐแมสสาชูเสท ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงมีพระเชษฐภคินี และบรมเชษฐาธิราช อีก 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ในหลวงรัชกาลที่  8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
s