โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 157  หมู่ที่ 1  ตำบลโพนเมือง  อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

                   วันที่ 16 พฤษภาคม  2535 เปิดทำการเรียนการสอนในอาคารชั่วคราวที่ชาวบ้านโพนเมืองสร้างให้

                   วันที่ 14 มีนาคม  2538   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ในชื่อโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ ดร.ก่อ  สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”  (...)  ได้รับประมาณก่อสร้างอาคาร 11,256,100  บาท สร้างอาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค  และอาคารประกอบ 5 รายการ

                   วันที่  19  มีนาคม  2538 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (สศจ.รอ.) ได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์  รัตนวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                   วันที่ 4  พฤษภาคม  2538  กรมสามัญศึกษา  มีคำสั่งแต่งตั้ง นายบรรจบ  ศรีกัลยา อ.2 ระดับ 6  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   วันที่ 24 มกราคม  2546  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง นายบุญเหลือ คำสีเขียว  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                   วันที่ 29 ธันวาคม 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 มีคำสั่งแต่งตั้ง นายกำพล  แสนบุญเรือง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุนทร  ขันธ์ดวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสรศักดิ์ สีตาชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน