: :  วิสัยทัศน์  : :
“ภายในปี 2562 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์” เป็นองคกรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่อาเซียน มีคุณธรรม มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีท้องถิ่นเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม”

: :  พันธกิจ  : :
1.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ ICT
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
3.  พัฒนาทักษะด้านวิชาการ และวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอาเซียน
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน
7.  พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แหล่งการเรียนรู้ภายในและนอกสถานที่
8.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอก

: :  เป้าประสงค์   : :
1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
3.  ผู้เรียนมีทักษะด้าน ICT ดนตรี กีฬา และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ผู้เรียนมีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีคุณภาพตามศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.  โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
8.  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น
9.  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

: :  อัตลักษณ์  : :
ยิ้มไหว้ ทักทาย

: :  เอกลักษณ์  : :
สถานศึกษาพอเพียง

: :  กลยุทธ์  : :
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (แผนงาน)
1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีทักษะด้าน ICT ดนตรี กีฬา และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3.  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และวัดประเมินผลตามสภาพจริง
4.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีส่วนร่วมประเพณีท้องถิ่น
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.  พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้